M@re Nostrum

La Xarxa de Vigilància
ha complert un any
Adaptat de Catalunya Rural i Agrària Nº 59
Gràfic: D.G.Pesca Marítima

ra fa un any, van començar els treballs de la xarxa de vigilància de la qualitat dels herbassars de fanerògames marines. Amb aquest motiu, va tenir lloc a la llotja de la confraria de pescadors de Mataró, el 19 de juny, una trobada de voluntaris, amb la presencia del conseller Marimon, en què el responsable Dr. Javier Romero va resumir els treballs realitzats durant aquest primer any, així com els objectius per al segon any.

El conseller i el director general de Pesca Marítima, abans de la trobada i posterior sardinada, varen fer una immersió per conèixer in situ l'estat dels herbassars de la costa de Mataró.

Què és i què pretén la Xarxa?

xarxa.jpg
Distribució de les estacions previstes (1998-2000)

La Xarxa de vigilància de la qualitat biològica dels herbassars de fanerògames marines és una iniciativa promoguda per la DG de Pesca Marítima, en que participen l'Escola del Mar de Badalona i el Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona.

Té com a objectiu la posada en funcionament d'una xarxa d'observació i vigilància dels alguers de Posidonia oceanica al llarg del litoral català, per tal d'avaluar-ne l'estat biològic i els canvis que s'hi puguin produir amb els anys.

Aquest projecte, a mes dels seus objectius cientifico-tècnics, té també una forta vocació de sensibilització i implicació social; això no vol dir tan sols un esforç de difusió i divulgació importants, sinó també una bona entesa amb institucions i entitats i, sobretot, la participació directa de voluntaris en l'execució de les tasques d'observació. L'estructura es basa essencialment en la participació de voluntaris, anima i motor de tot el projecte. Fins ara, mes de 150 voluntaris han col·laborat desinteressadament en les diverses tasques.

L'experiència de l'any transcorregut permet treure unes conclusions i plantejar uns objectius per al futur:

  1. La resposta d'institucions i entitats a la iniciativa de la Xarxa ha estat molt nodrida (64 en total), tot i que geogràficament desequilibrada, amb una major concentració en les comarques del nord (66%). Aquest biaix ha determinat, una distribució geogràficament desequilibrada en la implantació de les estacions.
  2. S'han pres mesures i realitzat observacions en 18 punts, el mes septentrional dels quals és cala Culip (Cadaqués) i el més, meridional el del Roc de Sant Gaietà (Roda de Berà). El nombre d'estacions pot considerar-se molt satisfactori i supera les previsions fetes al 1998.
  3. Les dades obtingudes, malgrat algunes mancances i/o defectes, son força valuoses, i ens permetran dur a terme un seguiment dels alguers estudiats en anys venidors. Els principals descriptors de vitalitat emprats (densitat i cobertura) mostren una gran variabilitat segons la fondària. Semblantment, mostren dispersió dins d'una mateixa fondària, cosa que provisionalment permet distingir entre alguers de millor qualitat i d'altres de més degradats.
  4. En les estacions on es disposava de dades d'anys anteriors la tendència ha estat lleugerament regressiva en la majoria dels casos, si bé la significació d'aquest fet és dubtosa. Els límits superiors de les estacions de Coma-ruga I, el roc de Sant Gaietà i Mataró han retrocedit, colgats per llengües de sorra, probablement a causa dels forts temporals de la tardor de 1997.
  5. L'aportació dels voluntaris ha estat molt valuosa i l'experiència pot considerar-se reeixida. Ha calgut, però, reorientar parts dels plantejaments inicials al llarg d'aquest any per superar alguns impediments i corregir algunes deficiències. D'altra banda, en termes generals, les persones i les institucions que han participat han mostrat un elevat grau de satisfacció.
  6. Els objectius per al segon any d'implantació de la Xarxa són: a) Consolidar els punts establerts el primer any, refermant els vincles amb tothom que ja hi ha participat; b) establir més estacions de seguiment, especialment en les comarques del sud de Barcelona, i c) millorar la qualitat de les dades, tant en origen com en el seu control posterior.

bandamed.gif (223 bytes)

 

  Navegación rápida

   


Aviso Legal

© Miquel Pontes 1996-2024  Todos los derechos reservados


Última modificación: 01 enero 2024 10:18


Hemos recibido visitas